• Hiệu trưởng NGUYỄN VĂN SƠN
  Ngày sinh 1963
  Chuyên môn TOÁN
  Điện thoại cơ quan  
  Email liên lạc sonnv@hungvuong.sgdbinhduong.edu.vn
 • Phó Hiệu trưởng VÕ THANH TÚ
  Ngày sinh 1980
  Chuyên môn TOÁN
  Điện thoại cơ quan  
  Email liên lạc tuvt@hungvuong.sgdbinhduong.edu.vn
 • Phó Hiệu trưởng PHẠM VĂN TÙNG
  Ngày sinh 1982
  Chuyên môn ĐỊA LÍ
  Điện thoại cơ quan  
  Email liên lạc tungpv@hungvuong.sgdbinhduong.edu.vn