TỔ SINH-KTNN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:35 09/11/2022

TỔ SINH-KTNN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
NGUYỄN MINH TUYẾT NGỌC

 

 

TỔ VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Tấn Hành

TrB.TTND

2

Trương Nguyễn Lan Chi

Giáo viên

3

Lê Thị Trà My

Giáo viên

4

Võ Thị Tình

Nhân viên

5

Võ Đạo Hiền

Giáo viên