TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

14:35 14/12/2023

TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
BÙI THỊ ĐÀO

 

TỔ PHÓ
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

 

 

TỔ VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Văn Tùng

Phó hiệu trưởng

2

Huỳnh Hồng Hạnh

Giáo viên

3

Lê Thị Yến Anh

Giáo viên

4

Lê Thị Diệp

Giáo viên

5

Lê Anh Tuấn

Giáo viên

6

Hoàng Thị Kim Hằng

Giáo viên

7

Lê Quốc Dũng

Giáo viên

8

Lý Hoàng Phương

Giáo viên

9

Ngô Bảo Châu

Giáo viên