TỔ NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

15:38 09/11/2022

TỔ NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG

TỔ TRƯỞNG
VÕ THỊ HẢI CHI

 

TỔ VIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Giáo viên

2

Nguyễn Đức Chính

Giáo viên

3

Phạm Thị Năm Thắng

Giáo viên

4

Vũ Trương Thảo Sương

Giáo viên

5

Phạm Trúc Mai

Giáo viên

6

Nguyễn Thụy Thủy Tiên

Giáo viên

7

Dương Ngọc Minh Khánh

Giáo viên

8

Võ Viết Tình

Giáo viên