• HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XXVI – NĂM 2022
  • Lễ kết nạp đảng viên mới
  • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021–2022 -- NHẬN BẰNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ CHUẨN QUỐC GIA -- TRI ÂN – TRƯỞNG THÀNH CỦA HỌC SINH LỚP 12
  • 20 NĂM TRỞ VỀ, NGÀY HẠNH NGỘ TRI ÂN VÀ HỌP MẶT CỦA CỰU HỌC SINH HÙNG VƯƠNG NIÊN KHÓA 1999 – 2002
  • HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ XXVI – NĂM 2022
  • Lễ kết nạp đảng viên mới
  • LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021–2022 -- NHẬN BẰNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ CHUẨN QUỐC GIA -- TRI ÂN – TRƯỞNG THÀNH CỦA HỌC SINH LỚP 12
  • 20 NĂM TRỞ VỀ, NGÀY HẠNH NGỘ TRI ÂN VÀ HỌP MẶT CỦA CỰU HỌC SINH HÙNG VƯƠNG NIÊN KHÓA 1999 – 2002